Mittetulundusühing
Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm

Aadress: Endla 4, Haapsalu
E-mail: info@laane.rpr.ee
Telefon: 565 5651
registrikood: 80300153
Arve nr: EE212200221048093243, Swedbank

Põhikiri

Mittetulundusühing Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm, põhikiri

Kinnitatud 16.11.2009 asutamiskoosoleku otsusega.

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm (edaspidi „ühing”) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Läänemaa, Haapsalu.
1.2 Ühingu eesmärgiks on ühiskonna turvatunde tõstmine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.2.1 päästetööde teostamine;
1.2.2 otsingutööde teostamine;
1.2.3 avalikkuse teavitamine turvalisuse ja ohutusega seotud teemadel;
1.2.4 koostöö sarnaste ülesannetega organisatsioonide ning isikutega;
1.2.5 laagrite, koolituste ja muu ennetustöö korraldamine

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga täisealine ja teovõimeline füüsiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu.
2.4.2 kahjustab ühingu head mainet

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek.
3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline vähemalt poolte liikmete osalusel, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.